Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/2/2019 181 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  
Chi tiết

Quy chế đào tạo

21/2/2019 134 lượt xem
Quy chế đào tạo  
Chi tiết

Bài viết

13/2/2019 142 lượt xem
Bài viết  
Chi tiết

Chương trình đào tạo

21/2/2019 166 lượt xem
Chương trình đào tạo  
Chi tiết

Chương trình đào tạo

21/2/2019 199 lượt xem
Chương trình đào tạo  
Chi tiết

Bài viết

13/2/2019 157 lượt xem
Bài viết  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 223 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 209 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 131 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết