Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/2/2019 165 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  
Chi tiết

Quy chế đào tạo

21/2/2019 113 lượt xem
Quy chế đào tạo  
Chi tiết

Bài viết

13/2/2019 130 lượt xem
Bài viết  
Chi tiết

Chương trình đào tạo

21/2/2019 146 lượt xem
Chương trình đào tạo  
Chi tiết

Chương trình đào tạo

21/2/2019 179 lượt xem
Chương trình đào tạo  
Chi tiết

Bài viết

13/2/2019 144 lượt xem
Bài viết  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 203 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 192 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 111 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết