ISR Phenikaa University đánh giá dự án UNESCO

3/14/2019 8:47 AM
Ngày 13-3, đại diện ISR Phenikaa University đã tham gia hội thảo tổng kết dự án Năng lực số trẻ em Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. 

Dự án bắt đầu từ giữa 2017, do Viện Khoa học Giáo dục (VNIES), Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì tiến hành nghiên cứu quốc gia phía Việt Nam. Nhóm nghiên cứu hoàn tất việc triển khai khảo sát dữ liệu, phân tích trong năm 2018. Mẫu dữ liệu gồm hồ sơ 1051 học sinh độ tuổi chủ yếu 15 từ 5 địa bàn khác nhau của đất nước.

Cán bộ của Trung tâm ISR được UNESCO ủy thác việc đánh giá, thẩm định và bình xét báo cáo quốc gia cuối cùng trước khi chính thức đóng góp vào báo cáo tổng hợp của khu vực. Hội thảo diễn ra tốt đẹp, thu hoạch được nhiều đóng góp chất lượng cho việc hoàn thiện báo cáo quốc gia trong bản chính thức đệ trình UNESCO. 


[Ảnh: VNIES; Vương Quân Hoàng ISR đóng góp báo cáo thẩm định chính cho nghiên cứu.]