Tuyển dụng nhân sự Khoa Kỹ thuật y học năm 2019

11/15/2019 9:00 AM

Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khoa Kỹ thuật y học với thông tin chi tiết như sau:
1. Các vị trí việc làm và yêu cầu tuyển dụng

TT

Vị trí

Số lượng

Thông tin về vị trí tuyển dụng

1

Phó Trưởng Khoa (phụ trách Kỹ thuật xét nghiệm Y học)

01

1. Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động đào tạo của Khoa Kỹ thuật xét nghiệm Y học;
- Tham gia viết chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo cho khoa Kỹ thuật Y học;
- Đánh giá định kỳ chất lượng dạy và học thông qua giáo viên và sinh viên;
- Tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, sách tham khảo về kỹ thuật xét nghiệm y học bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
- Từng bước triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Hợp tác với Ban chủ nhiệm khoa, Ban Giám hiệu Trường các hoạt động đối nội, đối ngoại;
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong toàn trường trong công tác tuyển sinh;
- Lên kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính từng năm học.
2. Yêu cầu về năng lực, trình độ, điều kiện ứng tuyển
- Có sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự về pháp luật; tuổi từ 30 đến 70;
- Có trình độ học vấn từ tiến sỹ trở lên, ưu tiên các tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài, Chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học (Sinh hóa, Huyết học, Vi sinh, Miễn dịch, Tế bào học); có chứng chỉ hành nghề; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm…;
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo; có kinh nghiệm ở vị trí trưởng, phó Bộ môn, trợ lý Khoa từ 3 năm trở lên; Tác phong làm việc chuyên nghiệp;
- Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, có trách nhiệm và chuyên nghiệp;
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, ưu tiên người có công bố khoa học ở các tạp chí có uy tín trên thế giới;
- Có trình độ tiếng Anh tốt: giao tiếp, đọc, nói nghe hiểu tốt hoặc có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh (không yêu cầu đối với người được đào tạo tiến sỹ ở các quốc gia nói tiếng Anh hoặc được đào tạo bằng tiếng Anh).

2

Phó trưởng bộ môn Phục hồi chức năng

01

1. Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động đào tạo của Khoa;
- Tham gia viết chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo cho Khoa phục hồi chức năng;
- Đánh giá định kỳ chất lượng dạy và học thông qua giáo viên và sinh viên;
- Tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, sách tham khảo về phục hồi chức năng bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
- Từng bước triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Hợp tác với Ban chủ nhiệm khoa, Ban Giám hiệu Trường các hoạt động đối nội, đối ngoại;
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong toàn Trường trong công tác tuyển sinh;
- Lên kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính từng năm học.
2. Yêu cầu về năng lực, trình độ, điều kiện ứng tuyển
- Có sức khỏe tốt; không có tiền án, tiền sự về pháp luật; tuổi từ 30 đến 70;
- Có trình độ học vấn từ tiến sỹ trở lên, ưu tiên các tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài, chuyên ngành Phục hồi chức năng: Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu; có chứng chỉ hành nghề; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm…;
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo, có kinh nghiệm ở vị trí trưởng, phó Bộ môn, trợ lý Khoa từ 3 năm trở lên; Tác phong làm việc chuyên nghiệp;
- Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, có trách nhiệm và chuyên nghiệp;
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, ưu tiên người có công bố khoa học ở các tạp chí có uy tín;
- Có trình độ tiếng Anh tốt: giao tiếp, đọc, nói nghe hiểu tốt hoặc có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh (không yêu cầu đối với người được đào tạo tiến sỹ ở các quốc gia nói tiếng Anh hoặc được đào tạo bằng tiếng Anh).

3

Giảng viên Phục hồi chức năng

02

1. Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm giảng dạy lý thuyết, thực hành và lâm sàng theo chương trình đào tạo của khoa Phục hồi chức năng;
- Tham gia viết chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo cho khoa phục hồi chức năng;
- Đánh giá định kỳ chất lượng dạy và học thông qua giáo viên và sinh viên;
- Tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, sách tham khảo về phục hồi chức năng bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
- Từng bước triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Hợp tác với Ban chủ nhiệm khoa, các hoạt động đối nội, đối ngoại;
- Phối hợp với ban chủ nhiệm, với các giáo viên khác trong công tác tuyển sinh.
2. Yêu cầu về năng lực, trình độ, điều kiện ứng tuyển
- Có sức khỏe tốt; không có tiền án, tiền sự về pháp luật; tuổi từ 25 đến 60;
- Có trình độ học vấn từ thạc sỹ trở lên, ưu tiên các thạc sỹ được đào tạo ở nước ngoài, chuyên ngành Phục hồi chức năng: Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu; có chứng chỉ hành nghề; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm…;
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy đại học trong chuyên ngành Phục hồi chức năng từ 3 năm trở lên, tác phong làm việc chuyên nghiệp;
- Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, có trách nhiệm và chuyên nghiệp; 
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, ưu tiên người có công bố khoa học ở các tạp chí có uy tín; 
- Có trình độ tiếng Anh tốt: giao tiếp, đọc, nói nghe hiểu tốt hoặc có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh (không yêu cầu đối với người được đào tạo thạc sỹ ở các quốc gia nói tiếng Anh hoặc được đào tạo bằng tiếng Anh).

4

Cử nhân Vật lý trị liệu

02

1. Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm giảng dạy lý thuyết (khi có bằng thạc sỹ Vật lý trị liệu), giảng thực hành và lâm sàng theo chương trình đào tạo của Khoa Phục hồi chức năng;
- Tham gia viết chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo cho Khoa phục hồi chức năng;
- Đánh giá định kỳ chất lượng dạy và học thông qua giáo viên và sinh viên;
- Tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, sách tham khảo về phục hồi chức năng bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
- Từng bước triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Hợp tác với Ban chủ nhiệm khoa, các hoạt động đối nội, đối ngoại;
- Phối hợp với ban chủ nhiệm, với các giáo viên khác trong công tác tuyển sinh.
2. Yêu cầu về năng lực, trình độ, điều kiện ứng tuyển
- Có sức khỏe tốt; không có tiền án, tiền sự về pháp luật; tuổi từ 22 đến 55;
- Có trình độ học vấn từ cử nhân đại học Vật lý trị liệu, ưu tiên các kỹ thuật viên được đào tạo ở nước ngoài, chuyên ngành Phục hồi chức năng: Vật lý trị liệu; có chứng chỉ hành nghề; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm…;
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy đại học trong chuyên ngành Phục hồi chức năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp;
- Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, có trách nhiệm và chuyên nghiệp;
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, ưu tiên người có công bố khoa học ở các tạp chí có uy tín;
- Có trình độ tiếng Anh tốt: giao tiếp, đọc, nói nghe hiểu tốt hoặc có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh (không yêu cầu đối với người được đào tạo ở các quốc gia nói tiếng Anh hoặc được đào tạo bằng tiếng Anh).

5

Giảng viên Kỹ thuật xét nghiệm y học

04

1. Yêu cầu cụ thể về bằng cấp chuyên môn đối với mỗi vị trí
- 01 Tiến sỹ chuyên ngành hóa sinh,
- 01 Tiến sỹ chuyên ngành huyết học,
- 01 Tiến sỹ chuyên ngành miễn dịch học, và
- 01 Tiến sỹ chuyên ngành giải phẩu, tế bào học.
2. Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm giảng dạy lý thuyết, thực hành và lâm sàng theo chương trình đào tạo của Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học;
- Tham gia viết chương trình đào tạo; 
- Xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo cho khoa Kỹ thuật xét nghiệm Y học;
- Đánh giá định kỳ chất lượng dạy và học thông qua giáo viên và sinh viên;
- Tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, sách tham khảo về kỹ thuật xét nghiệm y học bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
- Từng bước triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Hợp tác với Ban chủ nhiệm Khoa, các hoạt động đối nội, đối ngoại;
- Phối hợp với ban chủ nhiệm, với các giáo viên khác trong công tác tuyển sinh.
3. Yêu cầu về năng lực, trình độ, điều kiện ứng tuyển
- Có sức khỏe tốt; không có tiền án, tiền sự về pháp luật; tuổi từ 25 đến 60;
- Có trình độ học vấn từ tiến sĩ trở lên, ưu tiên các tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, Chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm; có chứng chỉ hành nghề; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm…;
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy đại học trong chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học;
- Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, có trách nhiệm và chuyên nghiệp;
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, ưu tiên người có công bố khoa học ở các tạp chí có uy tín;
- Có trình độ tiếng Anh tốt: giao tiếp, đọc, nói nghe hiểu tốt hoặc có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh (không yêu cầu đối với người được đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ ở các quốc gia nói tiếng Anh hoặc được đào tạo bằng tiếng Anh).


2. Quyền lợi
-  Lương theo thỏa thuận.
- Được hưởng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước, các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Trường.
3. Quy trình tuyển dụng
- Những ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vào vị trí việc làm thông báo ở trên cần gửi file mềm bao gồm: (1) sơ yếu lý lịch, (2) văn bằng và chứng chỉ (bản scan), và (3) thư xin việc đến email hr@phenikaa-uni.edu.vn trước ngày 29/02/2020.   
- Trường sẽ mời các ứng viên có hồ sơ đáp ứng được vị trí việc làm cần tuyển dụng 
đến phỏng vấn, kiểm tra năng lực và thỏa thuận về công việc, lương và các chế độ phúc lợi khác.
- Nếu ứng viên đáp ứng được vị trí việc làm cần tuyển dụng và hai bên đạt được thỏa thuận, ứng viên trúng tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Nhân sự. Hồ sơ bao gồm:
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận UBND phường, xã nơi cư trú) trong thời hạn sáu (6) tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ;
Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp quận/huyện trở lên có thời hạn không quá sáu (6) tháng;
Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;
Bản sao công chứng giấy khai sinh;
Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.