Bài viết
Bài viết  
Bài viết
Bài viết  
Bài viết
Bài viết  
Bài viết
Bài viết  

Bài viết
Bài viết  
Bài viết
Bài viết  
Bài viết
Bài viết  
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khoa Dược
Ngày 20/3/2019, Khoa Dược – Trường Đại học PHENIKAA đã tổ chức thành công buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên chính quy K8 niên khóa 2014 - 2019.  

Sự kiện
Sự kiện  
Sự kiện
Sự kiện  
Sự kiện
Sự kiện