Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/2/2019 101 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  
Chi tiết

Quy chế đào tạo

21/2/2019 73 lượt xem
Quy chế đào tạo  
Chi tiết

Bài viết

13/2/2019 83 lượt xem
Bài viết  
Chi tiết

Chương trình đào tạo

21/2/2019 89 lượt xem
Chương trình đào tạo  
Chi tiết

Chương trình đào tạo

21/2/2019 121 lượt xem
Chương trình đào tạo  
Chi tiết

Bài viết

13/2/2019 86 lượt xem
Bài viết  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 121 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 124 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 75 lượt xem
Đào tạo sau đại học  
Chi tiết