Trưởng khoa

8/1/2020 2 lượt xem
Trưởng khoa Kỹ thuật Y học GS.TS. Cao Minh Châu  

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin

21/2/2019 83 lượt xem
Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin  

Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thành Huy

21/2/2019 134 lượt xem
Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thành Huy  

Phó CT HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn

21/2/2019 89 lượt xem
Phó CT HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn  

Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp

21/2/2019 73 lượt xem
Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp  

Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng

21/2/2019 91 lượt xem
Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 120 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 124 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 75 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Đào tạo sau đại học

21/2/2019 87 lượt xem
Đào tạo sau đại học  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

21/2/2019 100 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành